Hanke

DIGIOS – Digitaalisen osaamisen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksessa ja palveluissa Kainuussa

Digios-hankkeen lähtökohtana on tarve kehittää digitaalista ja teknologiaosaamista kainuulaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Digitalisaation ja teknologia muuttavat julkisten ja yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintamalleja ja haastavat henkilöstön osaamista ja sen kehittämistä. Hankkeen tavoitteena on varmistaa riittävä digitaalinen ja teknologiaosaaminen Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) ja Kainuun ammattiopiston (KAO) sosiaali- ja terveysalan opettajille sekä Kainuun soten ja hoivayritysten työntekijöille. Tavoitteena on kehittää pitkäaikaissairaiden asiakkaiden  palvelujen asiakaslähtöisyyttä, sujuvuutta, vaikuttavuutta ja tehokkuutta uudistamalla hoito- ja palveluketju digitalisaatiota hyödyntäväksi. Hankkeessa kehitetään henkilöstön osaamista koulutusten, opetussisältöjen uudistamisen, digitalisaatio- ja teknologiaosaamiseen painottuvan koulutuspolun ja opetuksellisten demolaitteiden kehittämisen avulla.

Hankkeen toimenpidekokonaisuudet ja tavoitteet

1. Digitaalisen ja teknologiaosaamisen kehittäminen
– Kainuun soten ja hoivayritysten esimiesten, työntekijöiden ja sote-alan opettajien digitaalisen ja teknologiaosaamisen kehittäminen pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluprosessin uudistamisessa
– Kainuun soten ja hoivayritysten esimiesten ja työntekijöiden sekä sote-alan opettajien osaamisen kehittäminen pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketjun vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnissa
– Kainuun soten ja hoivayritysten esimiesten muutosjohtamisosaamisen kehittäminen
– Kainuun soten ja koulutusorganisaatioiden välisen yhteistyön tiivistäminen

2. Sote-alan ja tietojärjestelmien koulutuksen sisältöjen, oppimisympäristöjen ja koulutuspolun kehittäminen
– Työelämälähtöisten teknologiaa hyödyntävien sote-alan ammattiopintojen sisältöjen suunnittelu ja pilotointi
– Opetushenkilöstön teknologiaosaamisen kehittäminen ja uusien oppimisympäristöjen luominen
– Lähihoitajien jatkokoulutusmahdollisuuksien sujuvoittaminen joustavien opintopolkujen avulla digitaalisen ja teknologia-avusteisen hoitotyön osalta

3. Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketjun kehittäminen muutosjohtamisen/-valmennuksen ja digitalisaation avulla
– Pitkäaikaissairaan sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja palveluketjun uudistaminen asiakaslähtöiseksi digitaalisaatiota hyödyntämällä
– Uudistuneen pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketjun vaikutusten ja vaikuttavuuden kuvaaminen Balance Score Cardin avulla
– Esimiesten valmiuksien kehittäminen uudistuneessa digitalisaatiota hyödyntävässä pitkäaikaissairaan asiakkaan hoito- ja palveluketjun käyttöönotossa
– Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketjuun osallistuvan henkilökunnan muutosvalmiuden vahvistaminen

Toteutusaika: 1.3.2017 – 31.5.2019
Hankkeen hallinnoija: Kajaanin ammattikorkeakoulu
Hankkeen kokonaisbudjetti: 462 761 €

Rahoitus: ESR:n ja valtion rahoitus 75 %, kuntien rahoitus 11,4 %, Muu julkinen rahoitus 13,6 %
Hankkeen päätoteuttaja on KAMKin sairaan- ja terveydenhoidon osaamisala, osatoteuttajia ovat Kainuun sote, KAOn hyvinvointiala ja KAMKin tietojärjestelmät-osaamisala.

Hankesuunnitelma (pdf)